برگزاری کارگاه های آموزشی دفتر مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان